+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

Оприлюднено новий проект змін до Податкового кодексу України.

07 вересня 2016 року Міністр фінансів України оприлюднив проект змін до Податкового кодексу. Проект передбачає такі пропозиції, зокрема: 

в частині адміністрування                

– переведення всієї методології на Мінфін (порядки адміністрування податків, бюджетного відшкодування ПДВ, процедури технічного супроводження баз даних, порядок обліку платників податків),

– адміністрування всіх баз даних Мінфіном чи ДП при Мінфіні,

– нова структура ДФС: перевірочна робота на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують виключно сервісні функції,

– план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на сайті ДФС та публікується у офіційному виданні ДФС,

– рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу понад бюджетний рік приймається Мінфіном,

– запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків (доступ до всієї податкової інформації про платника, проведення звірки розрахунків з бюджетом, заповнення та подання податкової звітності, управління надміру сплаченими коштами, реєстрація податкових та акцизних накладних, інформування про перевірки та надання актів або довідок перевірок, листування з контролюючим органом),

– надання права на письмові та електронні податкові консультації виключно органу, що формує податкову політику; контролюючі органи матимуть право надавати лише усні консультації;

– скасування необхідності надавати документальне підтвердження разом з наданням інформації на запит ДФС в ході зустрічної звірки;

– запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі, виключно засобами електронного зв’язку;

– визначення переліку підстав для проведення фактичної перевірки при вчиненні порушення в минулому протягом 1 року;

– встановлення 30 денного строку протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по податку на додану вартість);

– скасування права посадової (службової) особи контролюючого органу, яка проводить перевірку, отримувати від платника податків копії документів, що належать до предмета перевірки;

– уточнення порядку обрахунку строків для надання заперечення на акт (довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з наступного дня, за днем отримання акту (довідки);

– збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 робочих днів до дня їх розгляду;

– ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом;

  в частині податку на прибуток

– доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;

– уточнення порядку амортизації основних засобів та нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку;

 – коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що непов’язані з отриманням доходу платника;

 – зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені  платником податку під час придбання такого об’єкта та відповідного збільшення фінансового результату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

– уточнення правових підстав списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, яка відповідає ознакам, визначеним в пп.14.1.11 п.14.1 ст.14  Кодексу;

– уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особам з платником податку на прибуток, а саме в частині обмеження процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами – пов’язаними особами;

– уточнення податкової різниці, яка виникає по витратах щодо податку на нерухомість, оскільки на сьогодні в діючій редакції Кодексу передбачена можливість подвійного зменшення податку на прибуток на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– визначення особливостей обліку під час здійснення платниками податку на прибуток реорганізації;

– уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких для цілей оподаткування відбувається після 01.01.2015;

– у період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року запровадження застосування при розрахунку амортизації основних засобів 25-відсоткової річної норми амортизації за прямолінійним методом при одночасному виконанні таких умов:

♦ власні основні засоби відносяться до груп 3 – 8, 16;

♦ мінімальний строк корисного використання таких основних засобів складає не менше чотирьох років;

♦ основні засоби, які були введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року;

– запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, за умови відповідності окремим критеріям.

в частині податку на додану вартість, зокрема,

– удосконалення системи електронного адміністрування податку на додану вартість:

– повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунку;

– збільшення терміну реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів) із одночасним встановленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації у розмірі 50% від суми ПДВ, а також встановлення штрафу при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, в тому числі складених неплатникам податку (за виключенням певних операцій);

– збільшення терміну реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, який дає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, з 60 до 365 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку, що застосовує касовий метод;

– запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування податку на додану вартість;

– розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема  коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається у податковій накладній, на всі без виключення товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (платники податків,  крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право вказувати код товару згідно з УКТ ЗЕД не повністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду);

– виключення норми, на підставі якої податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту;

– надання права на перенесення податкового кредиту при реорганізації шляхом приєднання або злиття з іншим платником податку на додану вартість до складу податкового кредиту правонаступника;

в частині податку на доходи фізичних осі, зокрема,

– збільшення розміру добових при  відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи);

– розширення переліку витрат фізичної особи – підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на суми акцизного податку сплачених під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами, орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

– надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає за звітним періодом).

– розширення обов’язку щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку на батьків – щодо доходів, отриманих малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

– надання платнику податку права розстрочення сплати протягом трьох років суми податкового зобов’язання, нарахованого на суму боргу (кредиту), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит);

– звільнення від оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів, отриманих від продажу дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів,  зібраних в межах максимальної норми безоплатного збору;

– утримання податку без  зазначення відомості про фізичну особу – платника податку –- отримувача доходів, від продажу дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів у податковому розрахунку у разі експорту такої продукції;

– звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб брухту чорних металів;

– запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження діяльності (в т.ч. підприємницької) на загальній системі оподаткування:

1 категорія – дрібна одноосібна діяльність (нова);

2 категорія – “пом’якшена” загальна система (нова);

3 категорія – стандартна загальна система (діюча);

характеристика 1 категорії – дрібна одноосібна діяльність – сплата ПДФО за фіксованою ставкою:

– фізичні особи не зареєстровані як підприємці без права найму інших осіб;

– види діяльності – роздрібна торгівля товарами власного виробництва; надання побутових послуг населенню; традиційні народні промисли (перелік встановлюється місцевою радою);

– обсяг річного доходу до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року ( у 2016 році – 344,5 тис. грн.);

– реєстрація: заявочний принцип з поданням заяви до органу місцевого самоврядування (сільради, міськради, райради тощо). Місцевий орган самоврядування повідомляє орган ДФСУ про таку заяву. Орган ДФСУ бере таку фізичну особу на податковий облік як платника ПДФО за фіксованим розміром;

– розмір податку: фіксований розмір ПДФО в місяць 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2016 році – 137,8 грн. у розрахунку на місяць);

– звітний період: календарний рік, за який подається декларація спрощеної форми про доходи, отримані від здійснення такої діяльності;

– відсутність вимог щодо державної реєстрації підприємцем;

– відсутність вимог щодо ведення обліку доходів і витрат;

– самостійне визначення бази нарахування ЄСВ;

характеристика 2 категорії – “пом’якшена” загальна система – сплата ПДФО з прибутку:

– фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

– види діяльності – обмежені, подібні до єдиного податку;

– кількість найманих працівників не обмежена;

– обсяг річного доходу – до 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року ( у 2016 році – 5, 512 млн. грн.)

– об’єкт оподаткування: дохід – різниця між доходами та витратами (тобто прибуток);

– ставка податку: 18%;

– спрощений облік доходів і витрат за касовим методом;

– спрощені вимоги до підтверджуючих документів (в т.ч. довільної форми з обов’язковим зазначенням реквізитів, що ідентифікують контрагента);

– право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);

– перенесення збитків, понесених у звітному році, на наступні роки до повного погашення (але не більше 3 років);

– звітний період: календарний рік;

– сплата: щоквартально авансовими платежами;

– не застосування РРО платниками з обсягом доходу до 1 млн. грн.;

– самостійне визначення бази нарахування ЄСВ;

характеристика 3 категорії – стандартна загальна система оподаткування доходів підприємців – діюча:

– обсяг річного доходу – понад 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року.

в частині єдиного податку

– при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи – підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

в частині акцизного податку

– виведення із системи електронного адміністрування реалізації пального та відповідно скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 літрів крім операцій з реалізації такого пального його виробниками;

– скасування можливості ухилення від сплати акцизного податку шляхом відпуску пального для власного споживання та передачі пального третій особі за дорученням власника;

– встановлення для чистого бутану, який використовується як стабілізатор скрапленого газу для комунальних потреб ставки акцизу на рівні ставки для пропану;

в частині рентної плати за спеціальне використання води

– визначити платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів. Зазначені зміни забезпечать спрощення процедури адміністрування рентної плати та значно зменшать кількість платників;

в частині рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

– склад витрат, які не враховуються при обчисленні вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за фактичною та розрахунковою вартістю, доповнити витратами, пов’язаними з передпродажною  підготовкою, пакуванням, у тому числі фасуванням (бутелюванням);

в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

– надати місцевим радам право встановлювати пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб, які володіють господарськими (присадибними) будівлями.

особливості оподаткування в зоні АТО

– врегулювання питання сплати окремих податків (ПДВ, ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на території проведення АТО та тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування – зупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Про порядок перевірки бюджетного відшкодування ПДВ

Фіскальний орган нагадав, що порядок взаємодії органiв державної влади пiд час вiдшкодування ПДВ визначено постановою Кабiнету Міністрів України вiд 17 сiчня 2011 року №39 та Порядком формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість, визначених у висновках, затвердженим спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України вiд 03.02.2011 № 68/23 , положення яких спрямованi на:встановлення чiткого механiзму взаемодiї територiальних органiв ДФС та органiв державного казначейства;недопущення неправомiрного вiдшкодування ПДВ;ведення належного облiку вiдшкодованих сум ПДВ (лист ДФС України від 05.09.2016 р. № 29613/7/99-99-12-03-02-17).

Щодо оподаткування іноземних доходів, отриманих з джерел за межами України

 Фіскали роз’яснили, що Україна і Російська Федерація є учасницями Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993. Відповідно до висновку Мін’юсту України документи податкових установ іноземних держав, які є учасниками таких договорів, на територіях Договірних Сторін повинні прийматися без будь-якого додаткового засвідчення. Отже, довідка про суму отриманих резидентами України доходів і сплачених податків, видана податковими органами Російської Федерації, не потребує будь-якого додаткового засвідчення (консульської легалізації або завірення апостилем) для цілей п. 13.5 ст. 13 ПКУ. Враховуючи вищевикладене, фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, у випадку що розглядається, для отримання права на зарахування сплачених цих податків в Україні повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування (лист ГУ ДФС у м. Києві від 27.09.2016 р. № 6302/В/26-15-13-04-14).

Порядок відкриття рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – електронний рахунок) у разі повторної реєстрації особи як платника ПДВ

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються статтею 2001 ПКУ та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 (далі – Порядок № 569). У разі повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий електронний рахунок (пункт 8 Порядку № 569). (лист ДФС від 30.08.2016 р. № 18745/6/99-99-15-03-02-15).

 Оподаткування акцизним податком операцій з реалізації пального, складання акцизних накладних при реалізації пального

Фіскали роз’яснили, що при отриманні суб’єктом господарювання пального шляхом заправки власних автомобілів через мережі АЗС, АГЗС та подальшого  використання у власній діяльності безпосередньо реалізація підакцизних товарів не відбувається (не здійснюються операції з реалізації пального в розумінні абзаців другого та третього п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу)

У разі реалізації суб’єктом господарювання пального в ємностях до 5 літрів вказані операції є реалізацією пального в розумінні абзацу другого п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. У випадках, зазначених вище, суб’єкт господарювання, що здійснює вказані операції, зобов’язаний зареєструватись у контролюючому органі за місцезнаходженням юридичної особи як платник акцизного податку з реалізації пального (лист ГФС України від 21.09.2016 р. № 20547/6/99-99-12-03-03-15).