+38(044) 586-77-77; +38(098) 586-77-77 office@ov-partners.com

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА:

 Прийнятно новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

 02.06.2016 року прийнято Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII. Відповідно до  його преамбули закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

 ПОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЕННЯ

з наступних питань:

 Нарахування пені за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД.

Пеня за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД нараховується до дати ухвали про відкриття провадження судом (лист ДФС у Київській області  від 02.06.2016 р. №1233/10/10-36-14-00).

 Щодо складання актів про неможливість здійснення зустрічних звірок та їх використання для забезпечення діяльності органів ДФС України.

В акті про неможливість здійснення зустрічної звірки суб’єкта господарювання відображаються фактичні обставини, котрі унеможливлюють проведення зустрічної звірки, й інформація про вжиті заходи для забезпечення її проведення надалі. Наведення будь-якої іншої інформації, зокрема, щодо діяльності платника податків, показників податкової звітності тощо, не передбачено. Водночас для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, що надійшла, зокрема: від платників податків і податкових агентів, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, звітах про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ПК України, інших звітних документах тощо (пп. 72.1.1.1, 72.1.1.2 та 72.1.1.3 ПК України) (лист ДФС України  від 24.06.2016 р. № 13885/6/99-99-14-03-03-15).

 Щодо перенесення строків проведення податкової перевірки у разі вилучення первинних документів правоохоронними органами. 

У разі якщо вилучення оригіналів первинних документів, облікових й інших регістрів, фінансової та статистичної звітності (й інших, зазначених у п. 85.9 ПК України) правоохоронними й іншими органами, строки проведення такої перевірки, у т.ч. розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення доступу до них (ДФС України від 29.06.2016 р. № 14128/6/99-99-14-03-03-15).

 Щодо оподаткування  ПДВ під час реорганізації (приєднання) юридичної особи.

Надано роз’яснення з приводу  оподаткування  ПДВ під час реорганізації (приєднання) юридичної особи. Зокрема, повідомлено:

податковим законодавством не передбачено перерахування залишку коштів на електронному рахунку платника, який анулюється (реорганізація шляхом приєднання до іншого платника ПДВ), на електронний рахунок його правонаступника;

після реорганізації новоствореній юридичній особі необхідно звернутися з клопотанням до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо переоформлення права на земельні ділянки, які були в користуванні (оренді) суб’єкта господарювання, що ліквідується шляхом приєднання, або внесення змін до договорів оренди землі у частині назви орендаря, який є правонаступником суб’єкта господарювання, що ліквідується шляхом приєднання  (ГУ ДФС у Волинській області в листі від 30.06.2016 р. № 3275/03-20-12-01-13).

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток.

 Нормами ПК України  не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму операції з переведення боргу (грошового зобов’язання),  заборгованості з виплати засновникам частини їх внесків до статутного капіталу. А отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку (листи ДФС України від 02.06.2016 р. №12096/6/99-99-15-02-02-15 та від 02.06.2016 р. №12095/6/99-99-15-02-02-15).

АКТУАЛЬНА СУДОВА ПРАКТИКА

 Щодо оцінки  здійснення збиткових господарських операцій.

 Вищий адміністративний суд України у  постанові від 29.06.2016 року в справі К/800/46605/15 висначив наступне:

«В основу оскаржуваних рішень судами покладено виключно посилання самого платника на світову фінансову кризу, що спричинила падіння цін на світовому ринку алюмінію, та на підвищення тарифів на електроенергію. Втім зазначені фактори мають загальний характер та не зумовлюють наявність специфічних обставин саме для позивача у справі.

Матеріали даної справи не містять доказів проведення платником будь-яких економічних досліджень з метою установлення ціни на металопродукцію у перевіреному періоді; позивачем не представлено фактичних даних на підтвердження відповідності застосованої ціни на спірну металопродукцію об’єктивним ринковим чинникам (зокрема, ціні, що застосовувалася іншими суб’єктами господарювання у відповідний період на аналогічний товар); не подано розрахунків оптимальності визначення ціни на спірний товар, планування прибутку.

Слід також зазначити, що довести правомірність своїх дій чи бездіяльності відповідно до принципу офіційності в адміністративному судочинстві зобов’язаний суб’єкт владних повноважень.

Разом з тим відповідно до принципу змагальності суб’єкт господарювання зобов’язаний заперечувати проти доводів суб’єкта владних повноважень. У справі, що переглядається, платником не спростовано належними засобами доказування висновки Інспекції, покладені в основу прийняття оскаржуваних рішень.

За таких обставин, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне скасувати прийняті у справі судові акти та відмовити у задоволенні цього позову.»

Щодо підтвердження господарських операцій первинними документами.

При розгляді касаційної скарги ТОВ «Львівком» у справі № 2а-9488/12/1370 (876/5090/13) Вищий адміністративний суд України у постанові від 22.06.2016 року у справі № К/800/7168/15 встановив, що «при оцінці відповідності витрат платника критерію документальної підтвердженості слід враховувати, що законодавець свідомо відмовився від встановлення конкретного переліку документів, які мають слугувати підставою для формування даних податкового обліку та складенням яких мають оформлюватися ті чи інші господарські операції, з огляду на різноманітність змісту та форм економічної діяльності та порядку її документування. Підтвердженість витрат платника для цілей податкового обліку передбачає подання платником документів, що містять достатні відомості про зміст господарської операції, порядок її виконання та учасників; документи, якими має оформлюватися господарська операція, визначаються з урахуванням законодавчих вимог та звичаєвої практики щодо оформлення певного виду господарської операції… Суди безпідставно визнали доказом безтоварності спірних операцій й факт часткової оплати платником придбаного товару. Дійсно, за певних обставин неоплата платником придбаного товару протягом тривалого часу та невжиття контрагентом будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості у сукупності з іншими обставинами може свідчити про відсутність реальних фінансово-господарських операцій платника, про спрямованість його дій на створення безтоварної схеми з метою одержання необґрунтованої податкової вигоди. Однак установлені судами обставини даної справи не дають підстави для такого висновку.

Доводи Інспекції про протиправний характер діяльності ПП «Галичторг» без встановлення зв’язку цього факту з виконанням спірних операцій також не можуть слугувати доказом їх безтоварності. Адже Інспекцією не подано жодних доказів на підтвердження організованої схеми руху грошових коштів та товарів по замкнутому ланцюгу, в результаті чого сплачені на користь цього постачальника кошти повертались Товариству. Перевіркою не встановлено існування змови Товариства з його постачальниками по ланцюгу, здійснення ними узгоджених, взаємозалежних, не обумовлених ринковими механізмами дій, які керовані єдиним органом або особою з метою досягнення вигідних для одного з суб’єктів результатів у сфері оподаткування. А відтак правовідносини ПП «Галичторг» з іншими особами не можуть впливати на порядок відображення операцій Товариства з ПП «Галичторг» у податковому обліку позивача».